Polityka Prywatności i pliki Cookies

§1. Informacje ogólne

Kamila Fedycka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” Kamila Fedycka z siedzibą w Krośnie, posiadającą numer NIP 689-121-82-28, gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową www.bonafides-krosno.com (dalej Strona). Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych a także ich właściwe wykorzystanie.

§2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamila Fedycka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Prawno-Administracyjne „Bona Fides” Kamila Fedycka z siedzibą w Krośnie, posiadającą numer NIP 689-121-82-28.

§3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel ich przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z moich usług, jest ono niezbędne do przygotowania wyceny, zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
 2. Aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę, wymagam od Ciebie podania następujących danych osobowych: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon.
 3. Dane te podaj w formularzu kontaktowym.
 4. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mogła wycenić Ci usługi oraz zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z moich usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
 5. Poza informacjami niezbędnymi do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz mi również informacje pochodzące z korespondencji: udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się ze mną kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Stronie lub kontaktując się ze mną za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych.
 6. Niektóre informacje gromadzę automatycznie w wyniku tego, że używasz Strony, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies, nie oznacza to, jednak, że Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. Informacje te zawierają między innymi:
  a) adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Strony (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy);
  b) adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej;
  c) konkretne działania podejmowane na Stronie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku, LinkedIn Twitterze, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania;
  d) wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Stronie;
  e) czas, częstotliwość i długość Twoich wizyt na Stronie;
  f) rodzaj Twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego;
  g) rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Strony, np. czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID);
  h) informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) dokonania wyceny usługi. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przeze mnie z Tobą umowy i jej wykonania;
  b) udostępniania Ci moich Usług, czyli do korzystania z nich przez Ciebie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przeze mnie z Tobą umowy i jej wykonania;
  c) zarządzania i usprawniania mojej działalności, przez co rozumiem w szczególności zarządzanie i usprawnianie Strony, ulepszanie mojej oferty. Podstawą prawną tego przetwarzania będzie mój prawnie uzasadniony interes;
  d) kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiem odpowiedzi na adresowane do mnie zapytania, komentarze, itd. W tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes;
  e) rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiem rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub mnie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes;
  f) realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na mnie ciąży.

§4. Udostępnianie Danych

 1. Twoje dane osobowe mogę i najpewniej będę udostępniać:
  a) osobom, które współpracują ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych;
  b) dostawcom usług kurierskich i pocztowych;
  c) dostawcom usług księgowych;
  d) dostawcom usług płatności elektronicznych;
  e) dostawcom zapewniającym infrastrukturę informatyczną i sieciową;
  f) dostawcom technologii wykorzystywanych przez Stronę;
  g) innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
 2. Twoje dane mogę udostępniać również w następujących okolicznościach:
  a) jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że muszę udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
  b) jeżeli muszę udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony moich praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom).
 3. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu będzie możliwe rozpoznawanie i zatwierdzanie kolejnych komentarzy automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 4. Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na mnie obowiązków.

§5. Twoje prawa wynikające z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Posiadasz prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b) sprostowania swoich danych osobowych;
  c) usunięcia swoich danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) przenoszenia danych;
  f) cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiadasz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ilekroć jego podstawą jest mój prawnie uzasadniony interes. W szczególności dotyczy to marketingu bezpośredniego.
 3. Jeżeli występujesz do mnie z żądaniem, aby wykonać jedno z powyższych praw, spełniam to żądanie albo odmawiam jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będę mogła spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnię je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 4. Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,;
  c) statystycznych i archiwizacyjnych;
  d) przechowywania, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 6. Przechowuję Twoje dane osobowe:
  a) przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);
  b) przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  c) przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  d) do miesiąca od czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  e) do miesiąca od czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
  f) do miesiąca od czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 7. Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze na tej Stronie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w moim posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przeze mnie całości twoich danych osobistych w moim posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jestem zobligowana zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

§6. Osoby niepełnoletnie

Nie gromadzę intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeżeli zauważę, że gromadzę dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usunę je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogłam zgromadzić takie dane osobowe, proszę o natychmiastowy kontakt.

§7. Ciasteczka – Cookies

 1. Aby ułatwić korzystanie z mojej Strony, używam „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Ciasteczek używam w następujących celach:
  a) zapewnienia Ci dostępu do usług, jakich poszukujesz na mojej Stronie;
  b) udoskonalenia mojej Strony i świadczonych usług;
  c) zapewnienia bezpieczeństwa na mojej Stronie;
  d) lepszego przedstawienia moich usług w celach marketingowych.
 3. Do realizacji usługi wyróżniamy cookies:
  a) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony lub funkcjonalności, z których chcesz skorzystać;
  b) funkcjonalne, które pozwalają mi na analizę, w jaki sposób korzystasz ze Strony, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz;
  c) reklamowe/biznesowe, które pozwalają mi lepiej oceniać efektywność działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od moich partnerów, z których usług korzystam w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Strony i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielę się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez moich dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez moich partnerów.
 4. Jeśli zostawisz na Stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
 5. Artykuły na tej Stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

§8. Ciasteczka niezbędne

 1. Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Strony i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony.
 2. Opt-out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Strony.

§9. Ciasteczka funkcjonalne

 1. Moja Witryna korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie ze Strony przez Ciebie, co pozwoli nam na jej ulepszenie. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem ze Strony (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierane dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).
 2. Opt-out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics.

§10. Ciasteczka reklamowe/biznesowe

 1. Moja Strona korzysta z Google AdWords w celu reklamy moich produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym, z jaką częścią Strony się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka, które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te w żaden sposób nie pozwalają nam na zidentyfikowanie ciebie albo na uzyskanie dostępu do twojego urządzenia.
 2. Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

§11. Informacje dodatkowe

 1. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
 2. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
 3. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 4. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

§12. Zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookies

Zastrzegam sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformuje bezzwłocznie wszystkich użytkowników Strony.