fbpx
Site Loader

Gdy jesteś przedsiębiorcą dobrze wiesz, że najgorszy wybór to ten, czy poświęcić czas Klientowi czy stracić go na rzecz „biegania” po urzędach. Nie musisz jednak załatwiać wszystkich urzędowych spraw osobiście. Większość spraw administracyjnych pomoże Ci ogarnąć pełnomocnik do spraw administracyjnych, który przed urzędami będzie występował w Twoim imieniu. Brzmi interesująco? Czytaj dalej, a dowiesz, się, jak ustanowić takiego pełnomocnika.

To powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Jako przedsiębiorca dobrze wiesz, ile czasu tracisz w urzędzie na złożenie jednego wniosku, odwołania czy odbiór zaświadczenia. A czy wiesz, że w postępowaniu administracyjnym nie zawsze musisz działać osobiście? Twoja osobista obecność jest wymagana w konkretnych sprawach administracyjnych, takich jak np. złożenie odcisków palców do paszportu. Może ona także wynikać z przepisów szczególnych, gdy np. organ wzywa Cię do osobistego stawiennictwa. Obowiązek samodzielnego działania może zostać także narzucony decyzją organu administracyjnego, gdy np. organ wezwie Cię do udziału w czynnościach prowadzonych przez dany urząd.

Kto może udzielić pełnomocnictwa administracyjnego

Pełnomocnika do spraw administracyjnych może wyznaczyć nie tylko przedsiębiorca. Uprawnione do ustanowienia takich pełnomocników są:

  • Osoby fizyczne (np. Anna Nowak)
  • Osoby prawne (np. sp. z o.o.)
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające zdolności prawnej (np. wspólnoty mieszkaniowe)

Kto może zostać pełnomocnikiem administracyjnym

Pełnomocnikiem do spraw administracyjnych może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może być pełnomocnik zawodowy (adwokat, radca prawny), jednak przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie wprowadzają wymogu w kwestii wykształcenia czy doświadczenia zawodowego pełnomocnika administracyjnego. Brak jest też narzuconych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę ustanowionych pełnomocników. Śmiało można ustanowić ich kilku.

Jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo administracyjne

Pełnomocnictwo do spraw administracyjnych powinno zostać udzielone na piśmie. Może ono zostać udzielone również ustnie w urzędzie – wówczas z czynności udzielenia pełnomocnictwo sporządza się protokół. Bardzo ważne jest, aby w pełnomocnictwie było wskazanie na konkretną osobę, której jest ono udzielane. Jeśli tylko chcemy, możemy sporządzić takie pełnomocnictwo również w formie elektronicznej. Istotne jest wówczas, aby taki dokument podpisać podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Przygotowane pełnomocnictwo ustalające pełnomocnika administracyjnego powinieneś złożyć osobiście albo przez swojego pełnomocnika podczas pierwszych czynności w urzędzie, w którym ma Cię reprezentować pełnomocnik.

Pełnomocnik w CEIDG

Możesz zgłosić pełnomocnika w CEIDG, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas pełnomocnik może załatwiać sprawy związane z Twoim wpisem w CEIDG, ale także wszelkie inne tzw. sprawy urzędowe, np. w ZUS czy urzędzie gminy. Nie załatwi on jednak za Ciebie spraw podatkowych. Zgłoszenie pełnomocnika do CEIDG jest bezpłatne.

Jaki jest zakres działania pełnomocnika?

Ustanawiając pełnomocnika administracyjnego, wskaż zakres jego działania w treści pełnomocnictwa. Jeśli ustanawiasz pełnomocnika do załatwienia konkretnej sprawy, np. odebrania zaświadczenia czy złożenia wniosku, musisz szczegółowo opisać zakres jego czynności w treści pełnomocnictwa.

Ustanowienie pełnomocnika

Aby skutecznie ustanowić pełnomocnika musisz mieć dokument ustanawiający pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych oraz dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Opłata za ustanowienie pełnomocnika wynosi 17 zł i wpłacona zostaje na rachunek urzędu miasta (gminy) właściwego dla miejsca złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Osoby z grona rodziny (mąż, żona, rodzice, dzieci, rodzeństwo) zwolnione są z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Bezpłatne jest także zgłoszenie pełnomocnika do CEIDG. Zarówno dokument pełnomocnictwa jak i dowód uiszczenia opłaty możesz posiadać w oryginale, jako dokument elektroniczny lub uwierzytelnioną kopię.

Następnie składasz osobiście lub przez swojego pełnomocnika komplet opisanych wyżej dokumentów. Powinieneś to zrobić podczas pierwszych czynności w urzędzie, w którym ma reprezentować Cię pełnomocnik.

Pamiętaj, że pełnomocnik musi być zawiadamiany o wszelkich czynnościach i wzywany do udziału w nich.
Od chwili ustanowienia pełnomocnika może on Cię reprezentować w urzędzie.

Ważne

Istnieje szczególny rodzaj pełnomocnictwa, tzw. pełnomocnictwo domniemane. Urząd przyjmuje domniemanie istnienia pełnomocnictwa i wówczas pełnomocnik nie musi przedstawiać urzędowi dokumentu pełnomocnictwa. Dzieje się tak, jeśli:

 • Z punktu widzenia urzędu Twoja sprawa jest mało istotna
 • Twoim pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
 • Nie ma wątpliwości, że pełnomocnik występuje w Twoim imieniu.

Pamiętaj także, że urzędy podatkowe (urząd skarbowy, urząd celny) działają na postawie innych przepisów. Dlatego sprawy podatkowe takie jak podpisywanie deklaracji podatkowych możesz załatwiać przez pełnomocnika do spraw podatkowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 149).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).
Obserwuj nas i polub nas!

Post Author: Kamila Fedycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!