fbpx
Site Loader

Od jakiegoś czasu chodzi za Tobą wizja własnej firmy? Masz genialny pomysł i skrupulatnie opracowany plan działania? Wierzysz w swój sukces lecz brakuje Ci środków na start? Przeczytaj ten artykuł do końca. Przedstawię Ci aż 9 sposobów na to, skąd pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dowiesz się także jak otrzymać niezbędną pomoc w rozwoju biznesu. Być może zainspiruje Cię to do podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku otwarcia własnego przedsięwzięcia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi czy sugestie, podziel się nimi w komentarzu. Zapraszam do lektury 🙂

Dotacje z Urzędu Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy oferują jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w danym Urzędzie Pracy oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych i absolwentów centrum integracji społecznej, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania zależy w dużej mierze od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce wynosi ona maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i oscyluje w granicach 20 000,00 zł.

Niewątpliwą zaletą tej dotacji jest jej bezzwrotność oraz brak wkładu własnego. Jednak w momencie przyznania dotacji i podpisania umowy przyjmuje się na siebie wiele obowiązków, między innymi:

 • należy prowadzić działalność gospodarczą w sposób ciągły w celach zarobkowych, bez przerw przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Do tego okresu są wliczane przerwy w prowadzeniu działalności z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.;
 • w okresie prowadzenia działalności należy osiągać z tytułu jej prowadzenia przychody i nie można podejmować zatrudnienia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej należy udokumentować odpowiednimi wpisami (koszty, przychody) dokonanymi w dokumentach księgowych. Samo opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne bez osiągania obrotów gospodarczych nie może być uznane za faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Co w sytuacji niedotrzymania warunków umowy o dotację zawartej ze Starostą (w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy)? Konieczny będzie zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami w terminie 30 dni od doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Środki z tej dotacji można przeznaczyć na zakup środków trwałych, licencji, oprogramowań niezbędnych do prowadzenia danego biznesu. W kosztorysie możesz uwzględnić również koszty związane z reklamą (strona internetowa, ulotki, wizytówki).  Niektóre Urzędy Pracy nie finansują zakupu środków transportu lub zakup ten nie może przekroczyć 50% wartości dofinansowania. Obostrzenia dotyczą także remontu lokalu i zakupu towaru handlowego. Nie ma możliwości przeznaczenia otrzymanych pieniędzy na pokrycie bieżącej działalności firmy (czyli nie możemy przeznaczyć dofinansowania na ZUS, podatki, księgowość i inne opłaty).

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć komplet wymaganych dokumentów – wniosek wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków to 30 dni. Dotacja musi być zabezpieczona przez poręczycieli. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy zarejestrować działalność.

Premie na rozpoczęcie działalności przyznawane przez Lokalne Grupy Działania.

Lokalne Grupy Działania organizują konkursy, w ramach których można uzyskać tzw. premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skierowane są do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkujących tereny wiejskie lub tereny małych miast objęte daną LGD, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS – chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów), nie otrzymały wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i nie prowadziły jej w okresie 2 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej formy pomocy. Ogłoszenia o konkursach są zamieszczane przez LGD, zgodnie z harmonogramem ustalonym indywidualnie przez każdą LGD.

Wysokość premii na rozpoczęcie działalności to 100 000,00 zł (uzależniona jest jednak od środków, jakie pozostały do dyspozycji LGD). Jest to pomoc bezzwrotna. Można ją przeznaczyć na:

 • koszty ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • podatek od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Wypłata premii następuje w 2 transzach pomocy. Pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli rozpoczęto działalność gospodarczą, zgłoszono się do ubezpieczenia społecznego oraz uzyskano pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy. Jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy.

Działalność gospodarcza po uzyskaniu premii musi być wykonywana przez okres 2 lat. Konieczne jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Ponadto projekt nie może być realizowany w więcej niż 2 etapach.

Inwestycja objęta premią musi być w całości zrealizowana na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, a jej realizacja nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych.

Wnioskodawca musi złożyć w terminie wyznaczonym przez LGD komplet dokumentów:

 • Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji,
 • Pozostałe dokumenty wymagane przez LGD, np. dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu lub pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Każda LGD ma swój regulamin przyznawania premii na rozpoczęcie działalności. Warto się z nim zapoznać, jeśli myślimy o tej formie sfinansowania naszej firmy. Warto również poznać kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD, ponieważ wniosek musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wniosek aby otrzymać premię musi uzyskać jak największą liczbę punktów i wyprzedzić wnioski konkurencyjne.

Premie dla rolników

Konkurs, w którym można uzyskać 100 000,00 zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników, organizuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie premii składa się w regionalnych oddziałach ARiMR. Operacje typu “Premie dla młodych rolników” finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
  • o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej, prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80% premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20%. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70%. kwoty pomocy. Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Aby starać się o premię dla rolników należy sprawdzić, czy ARiMR ogłosiła nabór wniosków. Wówczas w wyznaczonym terminie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan oraz wymagane załączniki i oświadczenia. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie ARiMR.

Pożyczki na start

Dla nowych przedsiębiorców wiele instytucji oferuje niskooprocentowane pożyczki i kredyty. W porównaniu do sposobów opisanych powyżej, ten rodzaj wsparcia finansowego należy zwrócić. Ma się więc motywację, aby prężnie prowadzić firmę 🙂

Wsparcie w starcie

Na rynku jest dostępnych wiele ofert pożyczkowych na start.  Ciekawy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w starcie przeznaczone jest dla osób nieposiadających zatrudnienia i niewykonujących innej pracy zarobkowej, które są studentem ostatniego roku studiów wyższych lub absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo zarejestrowanym bezrobotnym.

Ponadto jeśli zamierzamy prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie pozyskać pożyczkę.

O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby, które prowadziły już działalność gospodarczą, jednak musi być ona zamknięta na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki, o jaką można w ramach tego programu wnioskować to 92 000,00 zł. Okres spłaty to maksymalnie 84 miesiące, natomiast karencja w spłacie może wynieść nawet 12 miesięcy. Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Wymagane jest zabezpieczenie spłaty w postaci weksla własnego pożyczkobiorcy i poręczenia osób fizycznych. Zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego.

Aby ubiegać się o pożyczkę należy uzyskać pozytywną decyzję pośrednika finansowego i złożyć wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami.

Warto sprawdzić, czy w naszym miejscu zamieszkania preferencyjnych pożyczek na start nie oferują Agencje Rozwoju Regionalnego, Izby Gospodarcze czy banki.

Crowdfunding

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej popularną formą pozyskiwania funduszy na start naszego projektu. Polega ono na finansowaniu różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Pomysłodawca (wynalazca) prosi więc internautów o pomoc w realizacji swojego projektu na specjalnych platformach crowdfundingowych. W zamian oferuje określone korzyści, np. gotowy produkt lub rabat na jego zakup, gdy projekt zostanie zrealizowany.

W Polsce z powodzeniem działa kilka serwisów crowdfundingowych (polakpotrafi.pl, wspieram.to). Jeśli mamy genialny pomysł, wymyśliliśmy coś niesamowitego, a brakuje nam środków na zrealizowanie pomysłu to warto spróbować swoich sił właśnie w crowdfundingu. Być może uda się oczarować społeczność, znaleźć hojnych mecenasów i dzięki temu urzeczywistnić marzenia o własnym produkcie.

Inkubatory Przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje mające na celu wsparcie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej, do której skierowana jest oferta inkubatorów, wyróżnia się:

 • Inkubatory dla początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczynają lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą;
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), skierowane do młodzieży i studentów, tworzone przez uczelnie wyższe i działające na zasadzie fundacji;
 • Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej, które są skierowane do podmiotów ekonomii społecznej i tworzą je samorządy lub organizacje pozarzadowe.

Akademickie inkubatory przeważnie zrzeszają społeczność start-up. Pomagają przebrnąć przez proces zakładania firmy biorąc na siebie wszystkie formalności z tym związane. Oferują niezbędne narzędzia konieczne do rozwoju przedsiębiorstwa: mentoring, księgowość, coworking, pomoc prawną, obsługę kadrową, szkolenia, networking. Obecnie z sukcesami działa 56 inkubatorów zlokalizowanych w 26 miastach.

AIP są dla każdego, kto chce założyć własną działalność. Nie ma tu żadnych ograniczeń wiekowych, nie jest konieczny status studenta czy bezrobotnego. Wystarczy pomysł na firmę i odwaga do jego realizacji. Dzięki AIP można sprawdzić, czy wizja własnego biznesu ma szansę powodzenia na rynku bez podejmowania dużego ryzyka wiążącego się z samodzielnym prowadzeniem firmy.

Z pomocy oferowanej przez inkubatory mogą skorzystać osoby prowadzące własną działalność oraz pracujące na etacie, które pragną tworzyć swój biznes.

Wszystkie informacje na temat AIP można znaleźć na stronie https://inkubatory.pl.

Aniołowie Biznesu

Jeśli mamy oryginalny i innowacyjny pomysł biznesowy ale brakuje nam kapitału warto rozważyć skorzystanie z pomocy tzw. Aniołów Biznesu. Są to doświadczeni przedsiębiorcy, którzy najczęściej budowali swoje firmy od zera, dlatego wiedzą, jakie należy podjąć decyzje na wczesnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, jak wykorzystywać ograniczone zasoby i jakich błędów unikać. Zapewniają oni firmom, które biorą pod swoje skrzydła nie tylko kapitał inwestycyjny, lecz również wiedzę merytoryczną, doświadczenie i rozległą sieć biznesowych kontaktów, co jest niezwykle przydatne i pomocne na starcie małych firm.

Anioł Biznesu to nie tylko inwestor, lecz przede wszystkim partner. Inwestycja Anioła Biznesu wiąże się z podziałem własności firmy. Na wczesnym etapie rozwoju innowacyjnych pomysłów bardzo często tylko prywatni inwestorzy chcą finansować rozwój takiej firmy, bez żądania zabezpieczeń. Dlatego inwestorzy wybierają takie pomysły, które gwarantują zyski w przyszłości. Opieka Aniołów Biznesu nad firmą może trwać od 3 do 7 lat.

Aniołowie Biznesu jako inwestorzy

Anioły Biznesu najczęściej inwestują głównie w pomysły z dziedziny technologii i komunikacji. Do największych sieci Aniołów Biznesu w Polsce należą:

 • Lewiatan Business Angels (LBA) (Poszukują projektów z różnych branż, które wyróżniają się zmotywowanym zespołem, innowacją oraz potencjałem do tworzenia przewagi konkurencyjnej)
 • Investin
 • Fundusz Kapitałowy
 • Sieć Aniołów Biznesu Amber (skupia ok. 50 inwestorów z całej Polski. Wnioskodawca musi posiadać silny zespół, innowacyjny projekt co najmniej w fazie prototypu/beta, duży potencjał i dostęp do rynku, konkretny biznesplan oraz potrzebę kapitałową do 1,5 mln zł)
 • Business Angel Seedfund (BAS)
 • Polska Sieć Aniołów Biznesu Business Angels Network Poland (PolBAN)
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.)
 • Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS
 • Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu (ponadregionalna sieć współpracy, służąca nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami a pomysłodawcami)
 • Smart Business Angels (Program finansowania mikroprojektów)
 • Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja (koncentrująca inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (uczelnie wyższe, stowarzyszenia, agencje rozwoju, parki technologiczne, fundusze VC, firmy doradcze), które uczestniczą w procesie wyszukiwania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających wsparcia i finansowania)
 • Grupa Trinity S.A. (usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego, prawnego oraz inwestycji)
 • Gildia Aniołów Biznesu (zajmuje się poszukiwaniem i finansowaniem innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju bez szczególnego względu na branżę).

Leasing

Banki oferują młodym przedsiębiorcom leasing na start ich firmy. Jest to sposób na pokrycie kosztów sprzętu czy środka transportu niezbędnego do naszego nowopowstałego przedsiębiorstwa. Leasing to wygodna forma pozyskania środków niezbędnych do realizacji następnych inwestycji. Finansowanie może sięgać 500 000,00 zł, opłaty wstępne są dość niskie, nawet 0%. Banki kuszą także długim okresem finansowania – nawet do 84 miesięcy.

Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i grunty czy nieruchomości. Należy wyróżnić dwa rodzaje leasingu:

 • Leasing operacyjny, w którym rzecz leasingowana pozostaje przez cały okres leasingu własnością firmy leasingującej, natomiast przedsiębiorca nie może jej wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy i odliczać amortyzacji. Kosztem uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym będą raty leasingowe (bardzo często wraz z naliczonymi już odsetkami), czynsz inicjalny (opłata wstępna), wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu oraz ubezpieczenie.
 • Leasing finansowy – zwykle od początku trwania umowy leasingowej rzecz leasingowana jest własnością przedsiębiorcy. W tym rodzaju leasingu za koszty uzyskania przychodu uznaje się odpisy amortyzacyjne (rzecz leasingowana będzie stanowić środek trwały w firmie), część odsetkowa raty leasingowej, wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu oraz ubezpieczenie.

Leasing na start dla nowych firm pozwala na zmniejszenie wymagalnego kapitału do rozpoczęcia działalności. Pozostałe środki można przeznaczyć na dowolny cel.

Środki własne

Przed założeniem własnej działalności gospodarczej należy przeanalizować własną sytuację finansową i obliczyć własny kapitał, czyli wszystkie wolne środki finansowe, jakie możemy przeznaczyć na otwarcie przedsiębiorstwa.

Prowadzenie firmy wiąże się ze sporym ryzykiem, dlatego też bezpieczniej jest zainwestować własny kapitał niż obcy. Posiadając takie środki możemy otworzyć firmę w każdym momencie – nie musimy czekać na żadne decyzje czy wyniki konkursów.

Wysokość wkładu własnego zainwestowanego w otwarcie działalności zależy od jej rodzaju. Jeśli chcemy świadczyć usługi to prawdopodobnie będziemy mogli uruchomić firmę z mniejszym kapitałem własnym, niż w przypadku prowadzenia działalności produkcyjnej. W sytuacji, gdy będziemy planować zakup specjalistycznych maszyn czy urządzeń, będziemy zmuszeni poszukać dodatkowych źródeł finansowania.

Można mówić o szczęściu, jeśli już na początku naszej drogi biznesowej jesteśmy w stanie samodzielnie sfinansować założenie firmy. Wówczas zaczynamy przygodę z biznesem bez brzemienia, jakim są kredyty i pożyczki. Jeśli jednak potrzebujemy większych nakładów na rozpoczęcie działalności, to korzystajmy z dotacji i dofinansowań z różnych źródeł finansowania.

Obserwuj nas i polub nas!

Post Author: Kamila Fedycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!